รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นายประเสริฐ วรสาร 043513003 
101เมืองร้อยเอ็ดนายทองใส วิทยา 043511789 
102บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ 043512965 
104บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 043545791 
105บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก 043512920 
106อนุบาลร้อยเอ็ดนายสุรพล พิมพิลา 043511704 
107บ้านโนนรังว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤ 043527994 
108บ้านค้อนายบัญชา สุดบนิด 043545115 
109บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)นายนิยม บุญจันทร์   
111บ้านป่ายางนายอานนท์ เลิศวิลาศตระกูล 043545132 
112บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี  043500148 
113บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีนายอาคม เสาว์บุปผา 043545141 
114บ้านซ้งวิทยาคมนายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง   
115บ้านเล้าวิทยาคารนางลัดดาวัลย์ สืบจิต 043512712 
116บ้านหนองแวงนางชินานารถ ดวงละว้า 043545792 
117ธรรมจารีนิวาสนายพูลสวัสดิ์ โคตรพงค์ 043544544 
118บ้านหนองพานแยบัวห้าวนายชูศักดิ์ ไชยโคตร   
119บ้านหนองโทนหนองเขวา  043545144 
120บ้านเปลือยน้อย  043500147 
121ไตรคามสามัคคี  043545183 
123บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)นายสมาน ไชยปัญญา   
124บ้านแมตวิทยาคารนายต๋อง สุวรรณ์ 043544042 
125โสภโณประชาสรรค์  043500154 
126บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)นายพรทวี จองลีพันธ์ 043544501 
127บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)นายสลับ สุ่มมาตย์ 043544060 
128วัดโนนสำราญนางบุษกร แสนยะบุตร 043526294 
129บ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง)นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ   
130บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 043541224 
131บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)นายพยุงค์ศักดิ์ ประกอบเลิศ 043514061 
132บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)นางนุสราภรณ์ สินพูลผล 043513045 
133บ้านหนองผักแว่นนางสุภัทรา เกียววานิชย์ 043512215 
134บ้านแดงโนนสว่างนายณัฏฐนันท์ สีลา 043516059 
136บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)  043512976 
137บ้านโนนแท่นนายจำลอง ปุยฝ้าย 043500208 
138บ้านแวงวิทยา  043544063 
139บ้านหนองยูงนายธีรัช คำยิ่ง 043545057 
140บ้านขี้เหล็กนางสาวดาเรศ วิเศษหวาน 043545809 
141บ้านดงยางโคกพิลานายมานะ เงางาม 043545213 
142บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่น 043545795 
143ชุมชนบ้านสีแก้วนายสุรเดช พลอาสา 043544065 
144บ้านหนองตาไก้หนองตุนางกัลยา สิทธิจักร์ 043500155 
145บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)นายพีรบูรณ์ สุดตา 043005156 
146บ้านดงสวองหนองสูบ  043545294 
147บ้านเปลือยสีแก้ว  043545204 
148บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ 043545796 
149บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ 043500206 
150บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)นายจำลอง พรหมบุตร 014716153 
152บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 043525240 
153บ้านแคนสามัคคีนางเยาวมาลย์ อาวรณ์ 043545831 
155บ้านหนองจิกโคกสูงนายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 043545797 
201จตุรพักตรพิมานนางจารุณี เสนารัตน์ 043561085 
202บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ 043561087 
203หนองตอวิทยา  043531328 
204ไตรมิตรวิทยานายธนัฐชัย เวียงอินทร์   
205บ้านหนองผือนางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม 043531369 
206บ้านอุ่มจานนายทวียศ บุญเหลี่ยม 043500046 
207บ้านหนองแอกนายเสถียร โงนมณี 043500169 
208บ้านหนองแวงหนองหัวคนนายกังวาล ปรินทอง 043500047 
209บ้านข่านายทองพูน ใจลาด 043547831 
210ชุมชนบ้านเมืองหงส์นางนวนจันทร์ คำสาร 043561342 
211บ้านโคกกลาง  043500041 
212บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)นายจิระเดช ผือโย 043547848 
213ชุมชนบ้านโคกล่ามนางเพ็ญนี โทนหงสา 043544127 
214บ้านหนองคูบอนนางอรัญ มูลบุญ 043500032 
216บ้านเหล่ายูงนายสุวิทย์ จันทร์เสถียร 043500033 
217บ้านน้ำใสเที่ยมแข้นายนิติพัฒน์ รักกิจ 043544187 
218บ้านขุมดินสว่างประชานุกูลนายศรีธาตุ ดีสิน 043500039 
219บ้านยางเครือ  043544060 
221บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์นายกระจ่าง ประทาย 043544200 
222บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มนายบุญชู บุญอรัญ 043500036 
223บ้านงูเหลือมนายอาวุธ ลุนสูงยาง 043545749 
224บ้านกอกวิทยาคารนางเรณู สิทธิศาสตร์ 043500163 
225พรหมยานุสรณ์นางสาวอนงค์ จันโทภาศ 043545812 
226ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยานางณัฎฐวันดี วงค์อินตา 043547833 
227ร่องคำวิทยานุกูลนายสวรรค์ มุมกลาง 043547405 
228บ้านโคกมอนนางนันทิญา อัฒจักร   
229หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญนายภรภัทร ลาโพธิ์ 043500166 
230บ้านดงกลางนายชำนาญ สมัครวงค์ 018724657 
231รัฐประชาวิทยาคารนายจำนงค์ สุดประโคน 043500035 
232บ้านหัวนาคำนายประสิทธิ์ ภาระบาล 043500034 
233บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  043500168 
234สหคามวิทยาคารนายรัณดอน วินทะไชย 043500045 
235บ้านดอนแคน  0435747856 
236บ้านหนองหินนายอนุชา สิงห์พลทัน 043500044 
237ราชสารสุธีอนุสรณ์  043547689 
238บ้านหนองบั่ว  043500050 
239บ้านอีง่อง  043547824 
241บ้านค้อกุดจอกนายคงคา วงค์อามาตย์ 043547834 
242ลิ้นฟ้าวิทยาคารนายเกรียงศักดิ์ พรมแพน 043547825 
243บ้านโนนสำราญนายธนกร อัฒจักร 043547260 
244บ้านป่าดวน  043500167 
246รัตนประชานุสรณ์นายคงเดช แข็งแรง 043500043 
247บ้านดู่น้อย  043500038 
248ป่าแดงหนองฮูโนนไทย    
249บ้านดงยางนายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี 043547827 
250บ้านหนองชาดนายวิจิตร เรืองดงยาง 043500037 
301เมืองธวัชบุรีนายบุญเกิด ตรีกุล 043569077 
302ชุมชนบ้านประตูชัยนายเทอดศักดิ์ ตะราษี 043569112 
303ชุมชนบ้านยางกู่  043500055 
304บ้านมะอึนายวัชระ ป้านภูมิ 043544230 
305บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์นายถาวร ชมภูบุตร 043515375 
306บ้านหนองบัวดอนไผ่  043545324 
307บ้านธวัชบุรีนางนราลักษณ์ วงค์วันดี   
308บ้านหนองดู่นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ 043631086 
309บ้านขาม  043500175 
310บ้านสังข์นายฉลาด ประเสริฐสังข์ 043545799 
311บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)  043545450 
312บ้านไผ่  043545462 
313บ้านสองพี่น้องวิทยาคารนายสยาม โคชา 043544353 
314บ้านป่าสุ่ม  043545800 
315บ้านจันทร์สว่างนายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 043569071 
316บ้านอุ่มเม้า  043544272 
317ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยานายบงการ กุสุริย์ 043574273 
318ไพศาลวิทยาคม  043544161 
321บ้านฝั่งแดง    
322บ้านตรีคามนายสุรพล นกแก้ว 043545091 
323นาคำเจริญวิทย์นางขันธมาศ หลวงเพชร 043500177 
324บ้านหัวโนนนายสมประสงค์ เพริดพราว 043500264 
325บ้านดู่นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม 043623561 
326บ้านคางฮุงนายสมชาย ผาเจริญ 04350054 
327บ้านไก่ป่านางกัลยานี ศรีวงษา 043544515 
328บ้านดอนชัยนายชนะชัย พรดอนก่อ 043544242 
329บ้านชาดมะเหลื่อมนางปริ่มใจ พรดอนก่อ 043500176 
330เวฬุวันวิทยานายคมกริช มาตย์วิเศษ 043623152 
331บ้านหนองโสน  043623556 
332บ้านหนองเต่านายสุทิน จันทร์เสถียร 043545801 
333บ้านราชธานีนางศศิธร หน่ายครบุรี 043544814 
334บ้านอีหมุนนางนาถอนงค์ สีดามาตย์ 043544354 
335บ้านตาอุดนายอนันต์ เมืองศรี 043545817 
336บ้านหนองสาหร่ายนางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ 043545092 
337บ้านเมืองน้อยนายฉัตร์ เคหาบาล 043500241 
338บ้านมะยางนางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์ 043574142 
339บ้านหนองเบิด  043611082 
340บ้านเขวาทุ่งนายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์ 043544387 
341บ้านหนองช้างนายพิทักษ์ มุลาลี 043545396 
342บ้านหนองต่ายนางสาวรัชฎาภรณ์ ตรีกุล   
401บ้านศรีสมเด็จนายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 043508080 
402บ้านโคกข่าหนองโกนายมนูญ อามัสสา 043500258 
403อนุบาลศรีสมเด็จฯนายประสิทธิ์ เศษวงศ์ 043508129 
404บ้านบากหนองแดงนายนิกร พรรณขาม 043508081 
405บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)นางสาวชุติญา ศิริธาฎาสกุล 043508338 
406ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ  043545802 
407หนองคูโคกขุมดินนายวีรพล ช่วยนา 043545803 
408บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์ พันสลาบขวา 043508323 
409บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  043500259 
410บ้านเหล่ากุดนายบารมี ศรีรักษา 043500129 
411บ้านสวนจิกนายชัยอนันต์ จันทวงศ์ 043544355 
412บ้านหนองแวงยาวนายไพรรัตน์ วรรณชรา 043544596 
413บ้านกล้วยวิทยาพันจ่าอากาศเอกศิล วงค์สันต์ 043545805 
414บ้านป่าแหนหนองไร่นายบรรพต หงษานาวา 043500131 
415โพธิ์สัยสว่างวิทย์นายสมควร ทุมสิทธิ์ 043563191 
416บ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)นายสมาน ประดิษฐบุญ   
417บ้านโสกเชือกนายรัชพงค์ คงนวมาก 043563206 
418บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์  043500218 
419อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)นายวีระ อ่างทอง 043544357 
420บ้านหนองใหญ่นายสุขศิลป์ ชมภูพาน 043545806 
421ทรายทองวิทยานายจักรี เผ่าภูธร   
422โนนสีดาวิทยานายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ 043544356 
501เมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)  043507123 
502บ้านแคนนายสถิต สัตนาโค 043545612 
503แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์นายพรชัย พวงพิลา 043611081 
505บ้านบึงโดน(รัฐราษฎร์อนุสรณ์)นางสุกัญญา นาโสก 043545645 
506เขวาชีรัฐประชาสรรค์  043500173 
507บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  043500170 
508บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  043500171 
509บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยานายประถมชัย เอี่ยมสะอาด   
510บ้านหนองเข็ง  043544798 
511วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์   
512บ้านป่านหนองอ้อนายปิลันธน์ สระแก้ว 043545808 
513ดินดำบัวรองวิทยานายพยุงศักดิ์ อสิกัน 043544783 
514บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)  043544783 
515บ้านเลิงคาประชาเนรมิตนายนครินทร์ มานะดี 043500051 
517ดงยางสะแบง  043544625 
518บ้านพยอมนายพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ 043545830 
519ดอนแคนดอนหวายสามัคคี  043545662 
520บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)นายศุภฤกษ์ ศรีสุพรรณ   
521หัวนางามวิทยานายเกรียงศักดิ์ คำภักดี 043544162 
522ไตรคามวิทยานายประยุทธ กมลเมือง 043544446 
523บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)  043544803 
524บ้านเหล่ากล้วยนางสาวจิราภรณ์ นามมะ 043407258 
525บ้านม่วงท่าลาดนางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 043545807 
526โนนเชียงบังหาดหนองแคนายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ 043518958 
527บ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)นายสมพร ดิษฐ์เจริญ 043500052 
528บ้านดงเครือวัลย์นายเดชา มาบุญธรรม 043545606 
529คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษานางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี 043544424 
530บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่านายประจักร ปวงสุข   
601บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม    
602เมืองเชียงขวัญนางอัจฉราพร เงางาม 043514421 
603บ้านดอนแดงนายทิวากร สุทธิบาก 043509191 
605บ้านวังปากบุ่ง  043509193 
606บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  043522541 
607บ้านดอนสำราญ  043500003 
608บ้านธาตุประทับ  043545686 
610บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)นายธวัชชัย สิทธิจินดา 043549762 
611บ้านหมูม้นร้อยตรีดำรง อินอุ่นโชติ 043514176 
612บ้านมีชัยนายสุริชัย อินอุ่นโชติ 043500260 
613บ้านเขืองนายสมพร สารบรรณ 043509130 
614บ้านดอนพยอมน้อย  043500157 
615บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)นายนิวัฒน์ แก้วกาหลง 043500002 
616วังยาวเจริญวิทย์นายสุนทร น้อยมาลา 043500290 
618บ้านเกษมสุข  043500006 
619บ้านพลับพลานายวีระ แพงวงศ์   
620บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคารนายสุนทร บุระพวง 043500159 
621บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 043500158 
701บ้านจานนายสัมฤทธิ์ สันเต 043544447 
703ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยานายจิระ มูลมณี 043515474 
704บ้านขว้างใหญ่  043545036 
706บ้านหวายหลึม    
707บ้านเทอดไทยนายธนบดี เมาะราษี 043574050 
708บ้านห้วยสนุกสะพานทองนายภพธร เหง้าสุวรรณ 043500016 
709บ้านบัวหลวงนายวรจักร รักษาวงศ์ 043574051 
710บ้านหนาดนายพงษ์ศักดิ์ กลับพิษ 043500009 
711บ้านยางใต้นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ 043500008 
712บ้านอี่โก่ม  043500010 
713บ้านซองแมวนายรังสันต์ ไชยรศ 043500015 
714บึงงามพัฒนานายวารบ น้ำคำ 043500014 
715ประชาราษฏร์รังสรรค์  043500012 
716บ้านนางาม    
717บ้านดอนแก้ว  043500013 
718บ้านโนนราษีนายสมยศ พิบูลย์ 043500011