ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวศินี วรศาสตร์อนุบาลร้อยเอ็ดสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 รร.วัดเทพนิมิตร
2นางนิสากร อนารัตน์ดินดำบัวรองวิทยาสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รร.สำเริงวิทยา
3นางภาวนา นันสถิตย์ดินดำบัวรองวิทยาสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 รร.โนนเมืองวิทยาคาร
4นางผ่องฤดี นาโสกบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 รร.บ้านบะเค (บะเคราษฎร์บำ
5นายธนพล เพ็งเหล่างิ้วเมืองร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รร.บ้านท่าม่วง
6นายมานะสิทธิ์ ผกานนท์บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูลสพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 รร.บ้านท่าเสียว