ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุวพันธ์ ฮวดศรีบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)ถึงแก่กรรม 
2นายสมรัก กิจบำรุงบ้านป่าสุ่มลาออกจากราชการ 
3นางวรนาฎ เฉตระการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ลาออกจากราชการ