ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศศินิติ ข่าวไทยเพิ่มพูนสุขบ้านหนองแอกโรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง 1
2นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่นบ้านจานโรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ร้อยเอ็ด 3
3นางสาวอำภา นิยมสุขบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สกลนคร 2
4นางสาวศยามล พลแสนเมืองร้อยเอ็ดโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี 1
5นายต๋อง สุวรรณ์บ้านค้อโรงเรียนบ้านอีเม้ง สพป.ร้อยเอ็ด 2
6นายธนัฐชัย เวียงอินทร์บ้านหนองแวงหนองหัวคนโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ สพป.ร้อยเอ็ด 2
7นางศศิธร หน่ายครบุรีบ้านหนองช้างโรงเรียนบ้านกุดเขียว สพป.ร้อยเอ็ด 2
8นายสุริชัย อินอุ่นโชติบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป.ร้อยเอ็ด 2
9นางสาวรัชฎาภรณ์ ตรีกุลบ้านห้วยสนุกสะพานทองโรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป.ร้อยเอ็ด 2
10นายประจักษ์ ศรีอุดรบ้านเล้าวิทยาคารลาออกจากราชการ 
11นางสมใจ ปริปุณณะบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม 2