ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกิตติพร คาระวะโนนสีดาวิทยาถึงแก่กรรม 
2นายบรรลุ เอนกแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ลาออกจากราชการ 
3นางชฎาพร หาญชัยบ้านค้อลาออกจากราชการ 
4นายสมพงษ์ ทูลธรรมบ้านเทอดไทยลาออกจากราชการ 
5นางนวลใย หงส์ผาแก้วบ้านโคกกลางลาออกจากราชการ 
6นางอุบล ศรีวัฒนานนท์เมืองธวัชบุรีลาออกจากราชการ