ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้วบ้านเหล่ากล้วยลาออกจากราชการ 
2นายสุริยะ พุดสีเสนชุมชนบ้านโคกล่ามลาออกจากราชการ 
3นางสุดสวาท ทานะขันธ์บ้านค้อลาออกจากราชการ 
4นายปสานวิชช์ แก้วอามาตย์บ้านค้อลาออกจากราชการ 
5นางสุพินดา อุดมอริยทรัพย์หัวนางามวิทยาลาออกจากราชการ 
6นางสาวกมลทิพย์ นันทจันทร์เมืองร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ร้อยเอ็ด 2
7นางสาวกชกร สุขกวีเวฬุวันวิทยาโรงเรียนบ้ายยางเฌอ สพป.ร้อยเอ็ด 2