ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพงษ์ศักดิ์(ครู) สุ่มมาตย์บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ลาออกจากราชการ 
2นายพันทวี เที่ยงผดุงบ้านป่าสุ่มลาออกจากราชการ 
3นายสง่าเกียรติ แสงคำไพบ้านซ้งวิทยาคมถึงแก่กรรม