ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายผดุงศักดิ์ ไชยฮะนิจเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)ถึงแก่กรรม 
2นางอาภาพร กุลาเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ลาออกจากราชการ 
3นางอุไรรัตน์ ประเสริฐสังข์อนุบาลร้อยเอ็ดลาออกจากราชการ 
4นางสาวกมลทิพย์ พูลลาภเวฬุวันวิทยาลาออกจากราชการ 
5นายบุญร่วม มุลิตาบ้านหนองแวงลาออกจากราชการ 
6นายพิมาย พิลาภลาออกจากราชการ