ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางชุติมา ธรรมศิลป์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2นายวิชิต สิทธิศาสตร์บ้านแมตวิทยาคารถึงแก่กรรม 
3นางสมบูรณ์ คำมุงคุณโนนเชียงบังหาดหนองแคถึงแก่กรรม 
4นางวิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ถึงแก่กรรม 
5นายลือชัย ศรีหาคลังบ้านดอนชัยให้ออกจากราชการ