ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสกล คามบุศย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
2นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
3นายกฤตติยะ อุทุมภาเมืองธวัชบุรีเกษียณอายุ 
4นายสกล คามบุศย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
5นายประหยัด มาตย์วิเศษบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)เกษียณอายุ 
6นายบัญชา พาหะนิชย์อนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
7นายวิเชียร มุราชัยบ้านโนนรังเกษียณอายุ 
8นายสุกิจ เดชโภชน์บ้านแมตวิทยาคารเกษียณอายุ 
9นายพิทักษ์ ดลเจือบ้านแดงโนนสว่างเกษียณอายุ 
10นายศักดิ์ชัย ทวีโชติบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
11นายสุริยันต์ จะหวังผลบ้านป่าดวนเกษียณอายุ 
12นายสุรพงษ์ สัตนาโคบ้านตาอุดเกษียณอายุ 
13นายถาวร ไชยฮะนิจเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)เกษียณอายุ 
14นายศุภวัฒน์ ดีสงครามบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)เกษียณอายุ 
15นายสมัย สุภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
16นายประสิทธิ์ ลีนวิภาตบ้านหวายน้อยเกษียณอายุ 
17นายเสนอ สุโนภักดิ์บ้านดงกลางเกษียณอายุ 
18นายอดุล กลิ่นใกล้บ้านหัวนาคำเกษียณอายุ 
19นายธงชัย แก้วคำใต้บ้านห้วยสนุกสะพานทองเกษียณอายุ 
20นายลิขิต นิลพันธ์เมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
21นางสาวสุขะรัมภา กัญยวงศ์หาเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
22นางเบญจรัตน์ นันทเสนเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
23นางดวงจันทร์ รัฐถาวรเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
24นายอาจิต สังฆะมณีเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
25นายเสกสรร จุฬุพงศ์เมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
26นายวัชรินทร์ ชินรัตน์เมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
27นางสาวประยูร พันอะนุเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
28นางพึงจิต โสภาพลเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
29นางทัศนพร โสหนองบัวเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
30นางนิออน โพธิประสิทธิ์บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)เกษียณอายุ 
31นางโกสุม เพชรอำไพบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)เกษียณอายุ 
32นางอรทัย ศรีโซ้งบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
33นางปรียา พรหมบุตรบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
34นางวริศลักษณ์ สุวทันพรกุลอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
35นางเบญจวรรณ จัตุโพธิ์อนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
36นายต่อศักดิ์ สุทธิสาอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
37นางสาวกอบกุล กรมไกรยศรอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
38นางสุคนธา บุญครอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
39นางสุรางค์ทิพย์ ศรีคะเณย์อนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
40นางศรีพรรณ แสงชัยอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
41นางศรีอัมพร สมภักดีอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
42นางภักตรา ดลเจืออนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
43นางพิมลวรรณ พรหมกตัญญูอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
44นางสาวสุภาวดี ฉิรินังอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
45นางดวงดาว ณ หนองคายอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
46นางสาวพรหมณี สมยาภักดีบ้านโนนรังเกษียณอายุ 
47นางสาวทิพย์สุคนธ์ บุญโทแสงบ้านโนนรังเกษียณอายุ 
48นางสุรีวรรณ ตาลเอี่ยมบ้านค้อเกษียณอายุ 
49นายธนกร นิลาทะวงศ์บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)เกษียณอายุ 
50นางนวลนภา ไชยสมคุณบ้านป่ายางเกษียณอายุ 
51นางเกษร บังจันทร์บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีเกษียณอายุ 
52นายมังกร อัฒจักรบ้านซ้งวิทยาคมเกษียณอายุ 
53นางสะอาด สัตยาวิรุทธิ์บ้านเล้าวิทยาคารเกษียณอายุ 
54นางทัศวรรณ เฮียงคำไสยบ้านเล้าวิทยาคารเกษียณอายุ 
55นางจีรวัฒน์ เกื้อหนองขุ่นบ้านหนองแวงเกษียณอายุ 
56นางบัวลอง ระกิตติธรรมจารีนิวาสเกษียณอายุ 
57นายไพรศักดิ์ รุ่งวิสัยบ้านหนองพานแยบัวห้าวเกษียณอายุ 
58นายทง วงศ์อามาตย์บ้านหนองโทนหนองเขวาเกษียณอายุ 
59นางอินทรา ศรีมงคลบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
60นางเพ็ญประภา โภคาเทพโสภโณประชาสรรค์เกษียณอายุ 
61นางเสาวภา จันทอุ่มเม้าโสภโณประชาสรรค์เกษียณอายุ 
62นางเรวดี สุภาพโสภโณประชาสรรค์เกษียณอายุ 
63นางสมพร ไชยพิศบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)เกษียณอายุ 
64นางละออศรี ศรีชัยเชิดบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)เกษียณอายุ 
65นางพิมลพรรณ ศรีจันนาวัดโนนสำราญเกษียณอายุ 
66นายสุรชัย แก้วสีดาวัดโนนสำราญเกษียณอายุ 
67นายถาวร สุวรรณ์บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
68นางบังอร บาร์ชบ้านหนองผักแว่นเกษียณอายุ 
69นางลดาวัลย์ จันทร์มณฑลบ้านแดงโนนสว่างเกษียณอายุ 
70นางกาญจนา นิลพันธ์บ้านโนนแท่นเกษียณอายุ 
71นางรุ่งนิรันดร์ วิเชียรศรีบ้านโนนแท่นเกษียณอายุ 
72นางสุดา แสงงามบ้านแวงวิทยาเกษียณอายุ 
73นางอุไร คำปลิวบ้านหนองยูงเกษียณอายุ 
74นายดนัยวิทย์ วิสุงเรบ้านหนองยูงเกษียณอายุ 
75นายวุฒิพงษ์ ภิบาลศิลป์บ้านขี้เหล็กเกษียณอายุ 
76นายอวยพร ธนะพันธ์บ้านดงยางโคกพิลาเกษียณอายุ 
77นางสุวรรณา ปรีชาชุมชนบ้านสีแก้วเกษียณอายุ 
78นางนิตติยาภรณ์ นันทรัตน์ชุมชนบ้านสีแก้วเกษียณอายุ 
79นางประกาย แสงงามบ้านหนองตาไก้หนองตุเกษียณอายุ 
80นางชลมาศ จันทะคามบ้านเปลือยสีแก้วเกษียณอายุ 
81นางสุภาพร สร้อยจิตรบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
82นางสาวจึงพิศ ปัญญาประชุมบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
83นางธนวดี พลมีศักดิ์บ้านแคนสามัคคีเกษียณอายุ 
84นางจิราภรณ์ รักษาภายในบ้านหนองผือเกษียณอายุ 
85นางสกฤตยา พายไธสงบ้านอุ่มจานเกษียณอายุ 
86นางวัลลา บุศเนตรบ้านหนองแอกเกษียณอายุ 
87นางณัฏฐวรรณ สุทธิชื่นบ้านหนองแอกเกษียณอายุ 
88นางจิราพรรณ มูลศรีบ้านโคกกลางเกษียณอายุ 
89นางสาวยุรี คุ้มบุดดีชุมชนบ้านโคกล่ามเกษียณอายุ 
90นางทองเพชร เกริกชัยชุมชนบ้านโคกล่ามเกษียณอายุ 
91นางนิรมล สังขะกูลรัตน์บ้านหนองคูบอนเกษียณอายุ 
92นางมนเทียร วรรณโพธิ์บ้านน้ำใสเที่ยมแข้เกษียณอายุ 
93นางละม้าย พิมพ์วงศ์บ้านน้ำใสเที่ยมแข้เกษียณอายุ 
94นายสัมฤทธิ์ พลีใสย์บ้านน้ำใสเที่ยมแข้เกษียณอายุ 
95นางกมลวรรณ สหัสวาปีบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลเกษียณอายุ 
96นางมัลลิกา การประไพบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลเกษียณอายุ 
97นางวัชรินทร์ เวียงสมุทรบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์เกษียณอายุ 
98นางสว่างจิต แก้วคุณบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์เกษียณอายุ 
99นางนารี ศิลาวุธบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์เกษียณอายุ 
100นายเพิ่มพูล วินทะไชย์บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มเกษียณอายุ 
101นางวิวัชนี วงศ์อามาตย์บ้านงูเหลือมเกษียณอายุ 
102นางเขมจิรา ศุภกุลพรหมยานุสรณ์เกษียณอายุ 
103นายเด่นพงษ์ วิเชียรศรีป่าสังข์ป่าม่วงวิทยาเกษียณอายุ 
104นายจำเริญ สีหานามร่องคำวิทยานุกูลเกษียณอายุ 
105นายอุบล ฮวดศรีร่องคำวิทยานุกูลเกษียณอายุ 
106นางสุนทราภรณ์ นาคศรีบ้านดงกลางเกษียณอายุ 
107นางจันทรา พันอนุรัฐประชาวิทยาคารเกษียณอายุ 
108นางสนิท ฤทธิบาลสหคามวิทยาคารเกษียณอายุ 
109นายไพรพ พิมพ์วิชัยราชสารสุธีอนุสรณ์เกษียณอายุ 
110นางลำพูน พิมพ์วิชัยราชสารสุธีอนุสรณ์เกษียณอายุ 
111นายวิโรจน์ จันทอุตสาห์บ้านอีง่องเกษียณอายุ 
112นายทวี ไตรทิพย์บ้านค้อกุดจอกเกษียณอายุ 
113นางขวัญหล้า วงศ์รักษาลิ้นฟ้าวิทยาคารเกษียณอายุ 
114นายจเร บุตรสาธรรมบ้านดู่น้อยเกษียณอายุ 
115นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์ป่าแดงหนองฮูโนนไทยเกษียณอายุ 
116นายพิชิต สุนทะวงศ์ป่าแดงหนองฮูโนนไทยเกษียณอายุ 
117นายประชุม พลโยราชบ้านดงยางเกษียณอายุ 
118นายประดิษฐ์ สุ่มมาตย์เมืองธวัชบุรีเกษียณอายุ 
119นางมัทรี ม่วงมนตรีเมืองธวัชบุรีเกษียณอายุ 
120นางผุสดี สมอุดรชุมชนบ้านประตูชัยเกษียณอายุ 
121นายสงวน สมอุดรชุมชนบ้านยางกู่เกษียณอายุ 
122นายวัชรพล โพธิชัยบ้านธวัชบุรีเกษียณอายุ 
123นางอรุณี จันทระบ้านหนองดู่เกษียณอายุ 
124นายสุวิทย์ ลิไธสงบ้านสองพี่น้องวิทยาคารเกษียณอายุ 
125นางสิริมาพร รัตนโกสินทร์บ้านป่าสุ่มเกษียณอายุ 
126นางพิสมัย อุทุมภาบ้านอุ่มเม้าเกษียณอายุ 
127นางเกศญา สุทธิปัญโญบ้านอุ่มเม้าเกษียณอายุ 
128นางเมขลา ลือโสภาขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยาเกษียณอายุ 
129นายสมพร ชินอ่อนไพศาลวิทยาคมเกษียณอายุ 
130นางสาคร จิตรไทยไพศาลวิทยาคมเกษียณอายุ 
131นายกฤษฎา ธรรมสมบัติบ้านฝั่งแดงเกษียณอายุ 
132นายทองแดง สุ่มมาตย์บ้านตรีคามเกษียณอายุ 
133นางโสพิน ปัจชะบ้านดู่เกษียณอายุ 
134นางรัตนภรณ์ สนิทพจน์บ้านไก่ป่าเกษียณอายุ 
135นายสมพงษ์ สนิทพจน์บ้านไก่ป่าเกษียณอายุ 
136นางจันทร์เพ็ญ โสภาพลบ้านชาดมะเหลื่อมเกษียณอายุ 
137นางสาวสนิท ผลาพรมเวฬุวันวิทยาเกษียณอายุ 
138นางจิระพร นิสยันต์เวฬุวันวิทยาเกษียณอายุ 
139นายเยี่ยม ศิริเกษบ้านหนองโสนเกษียณอายุ 
140นางศิริรัตน์ เที่ยงผดุงบ้านเมืองน้อยเกษียณอายุ 
141นางสายัณห์ สดใสบ้านหนองเบิดเกษียณอายุ 
142นางสมปอง โสมเกตรินทร์บ้านเขวาทุ่งเกษียณอายุ 
143นางรัชนี ไชยมีสุขบ้านเขวาทุ่งเกษียณอายุ 
144นายสุทัศน์ สุ่มมาตย์บ้านศรีสมเด็จเกษียณอายุ 
145นางพิมพ์ฉวี ภวภูตานนท์ ฯชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
146นายสมคิด พานอนันต์ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
147นางเพ็ญศรี โภคาแสงบ้านบากหนองแดงเกษียณอายุ 
148นายบุญชู หงษ์ธานีบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
149นายยุรฉัตร์ วิหงส์หนองคูโคกขุมดินเกษียณอายุ 
150นายร่วม พรมมงคลบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)เกษียณอายุ 
151นายนิพนธ์ มงคลมะไฟบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)เกษียณอายุ 
152นางพวงไพร ปะธิเกบ้านหนองแวงยาวเกษียณอายุ 
153นางรัตนภรณ์ แช่มเมืองปักบ้านกล้วยวิทยาเกษียณอายุ 
154นางภรณี บุ่นวรรณาบ้านกล้วยวิทยาเกษียณอายุ 
155นางบุญหลาย เพ็งอารีย์บ้านกล้วยวิทยาเกษียณอายุ 
156นางสมร กาญจนารีบ้านโสกเชือกเกษียณอายุ 
157นางฉวีวงค์ จันโทภาสอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
158นางอุ่นใจ สมยาภักดีบ้านหนองใหญ่เกษียณอายุ 
159นางละมุด แสงชมภูบ้านหนองใหญ่เกษียณอายุ 
160นางวาสนา จันทร์ศิริโนนสีดาวิทยาเกษียณอายุ 
161นายคำตัน มูลผลึกบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
162นายโสภา บุปผสอนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)เกษียณอายุ 
163นางแสวง กุลกิจบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูลเกษียณอายุ 
164นายกันถาวร ประชุมวรรณวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)เกษียณอายุ 
165นายประภาส สระประทุมบ้านป่านหนองอ้อเกษียณอายุ 
166นายการ สมภักดีดงยางสะแบงเกษียณอายุ 
167นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรีดอนแคนดอนหวายสามัคคีเกษียณอายุ 
168นายบุญเริง พันธุ์ศิลาดอนแคนดอนหวายสามัคคีเกษียณอายุ 
169นางศรีใส สุขเสนาบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
170นายนิพนธ์ โยวทิตย์บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
171นายสุคนธ์ เผือกแห้วบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
172นางเพ็ญพร นามทองหัวนางามวิทยาเกษียณอายุ 
173นางละมัย ชื่นกมลบ้านม่วงท่าลาดเกษียณอายุ 
174นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นบ้านม่วงท่าลาดเกษียณอายุ 
175นายสนั่น มากพูนบ้านม่วงท่าลาดเกษียณอายุ 
176นายโอภาศ กองมะลีบ้านดงเครือวัลย์เกษียณอายุ 
177นายชวลิต มณีทัพบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าเกษียณอายุ 
178นางศรีลา วรวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
179นางศรีกุล คำภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
180นายสมนึก ภูมิประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
181นางเย็นจิตต์ แสงสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
182นางอนงค์ ศรีรับขวาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
183นางสาวสุภารี โสดาทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
184นางสุชีรา ขุนเพชรวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
185นางอกนิษฐ์ บูระพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
186นางไพรวรรณ ชรารัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
187นายนิวาส บูระพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
188นางสมร สุระภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
189นางบุญเรียน มงคลพิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
190นางเพียรจิต เพ็ชรทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
191นายประสิทธิ์ วรรณสุขบ้านจานเกษียณอายุ 
192นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์บ้านเทอดไทยเกษียณอายุ 
193นายสุพัฒน์ ดิษดำบ้านเทอดไทยเกษียณอายุ 
194นางขรรทอง คณะนามบึงงามพัฒนาเกษียณอายุ 
195นางกอบแก้ว สุดเสน่ห์บึงงามพัฒนาเกษียณอายุ 
196นางสุวิมล สิงห์สุขุมบ้านโนนราษีเกษียณอายุ 
197นายบุญจันทร์ ชมภูวิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
198นางปัณฑิตา อัล บัททาห์เมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
199นางลัดดาวัลย์ เหลาสุภาพอนุบาลร้อยเอ็ดถึงแก่กรรม 
200นายสากล ปัจชะบ้านดู่ลาออกจากราชการ 
201นายคำผุย เย็นจตุรัสบ้านตาอุดเกษียณอายุ 
202นายสุภรณ์ เชิงสะอาดบ้านหนองแอกเกษียณอายุ