ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวัชรา รัฐถาวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
2นายอุทัย โคตรโยธาเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
3นางนวนประภัสสร์ สุทธิไชยาเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
4นายทวี บุญคุ้มเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
5นางปิยรัศมิ์พร สุขกวีเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
6นายสง่า ชัยพิมลเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
7นางรุศดา พารานะทีเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
8นางสมจิต ลาน้ำเที่ยงเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
9นางธนวรรณ บูรณปัทมะเมืองร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
10นางอรทัย เดชโยธินบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)เกษียณอายุ 
11นางเฟื่องฟ้า ภักดีเหลาบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
12นายวิชัย ขจรมณีอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
13นายบุญศิลป์ สีทำมาอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
14นางเสาวนีย์ สุริยาประภาอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
15นายไพยนต์ พลศรีเมืองอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
16นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์อนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
17นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัยอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
18นายถาวร จันทร์ขอนแก่นอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
19นางเกศนี ธรรมวิเศษอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
20นางจันทรา คุณารักษ์อนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
21นางทับทิม สว่างขจรอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
22นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์อนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
23นางบานชื่น ผลากองอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
24นางทัศนีย์ มาตชัยเคนอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
25นางนวลศรี ใจหาญอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
26นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำอนุบาลร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
27นางเทียมจันทร์ ลุกลามบ้านโนนรังเกษียณอายุ 
28นางนิตยา คำสีแก้วบ้านค้อเกษียณอายุ 
29นางธนิดา สังฆะมณีบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)เกษียณอายุ 
30นางสุกัลยา นิวาสวงษ์บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)เกษียณอายุ 
31นางอมรา มนปราณีตสหสามัคคีวิทยาเกษียณอายุ 
32นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์บ้านป่ายางเกษียณอายุ 
33นางทิพาพร สีบุดดีบ้านซ้งวิทยาคมเกษียณอายุ 
34นางเจียมจิต สีลาดเลาธรรมจารีนิวาสเกษียณอายุ 
35นางมะลิวัลย์ โพธิ์ภักดีบ้านหนองพานแยบัวห้าวเกษียณอายุ 
36นางดวงมาลา มาตย์วิเศษบ้านเปลือยน้อยเกษียณอายุ 
37นางบัวพันธ์ ไชยพรบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
38นางสว่างจิตร อาษาบ้านแมตวิทยาคารเกษียณอายุ 
39นางมณี พิมพ์แพนไชยบ้านแมตวิทยาคารเกษียณอายุ 
40นางเกษร อัครบาลบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
41นายสมัย ไชยพิศบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)เกษียณอายุ 
42นางสุดสงวน ทวีแสงวัดโนนสำราญเกษียณอายุ 
43นางฉันทลักษณ์ ศรีจำนงค์วัดโนนสำราญเกษียณอายุ 
44นายถิรพล จันทรวารีบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
45นางบุษยา วรรณธานีบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
46นายธงชัย พุทธมอญบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
47นายบุญพัด วงศ์คำบ้านกอกวิทยาคารเกษียณอายุ 
48นายวิจิตร ตะติยะสุนทรบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)เกษียณอายุ 
49นายชาญณรงค์ ไชยนิจบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
50นายสุขเกษม โบราณมูลไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติเกษียณอายุ 
51นางนุชนภางค์ ประชานันท์บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
52นายประทิน โคตาบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
53นายอุทัย พันธะไชยบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)เกษียณอายุ 
54นางนิตยาพร ไกรเสนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)เกษียณอายุ 
55นายพิทยา ผดุงกิจบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)เกษียณอายุ 
56นางมาลินี ผดุงกิจบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)เกษียณอายุ 
57นางปุญญารัสมิ์ ตามงคลบ้านหนองผักแว่นเกษียณอายุ 
58นายสมศักดิ์ สิงห์ยะบุศย์ดงยางสะแบงเกษียณอายุ 
59นางประภาวรรณ เจริญศิลป์บ้านโนนแท่นเกษียณอายุ 
60นางจำปี ยิ่งกำแหงบ้านแวงวิทยาเกษียณอายุ 
61นายบุญศรี แสงงามบ้านแวงวิทยาเกษียณอายุ 
62นางทองเคี่ยม อุดมถิ่นบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)เกษียณอายุ 
63นางสาวผดุงพร ขันศรีมนต์บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)เกษียณอายุ 
64นายพณมศิลป์ พันสลาบขวาชุมชนบ้านสีแก้วเกษียณอายุ 
65นายวีระ เฉวียงวาศชุมชนบ้านสีแก้วเกษียณอายุ 
66นางศรีสวรรค์ ทิพย์สุวรรณชุมชนบ้านสีแก้วเกษียณอายุ 
67นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐชุมชนบ้านสีแก้วเกษียณอายุ 
68นายอุทัย วันโพนทองบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)เกษียณอายุ 
69นางสิริญา ภักดีสุวรรณบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)เกษียณอายุ 
70นางอรนุช วิลัยพิศบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)เกษียณอายุ 
71นายประเทือง ชำนิกำจรบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)เกษียณอายุ 
72นายเวทย์ ภักดีสุวรรณบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)เกษียณอายุ 
73นางบุญสวน สังฆะมณีบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
74นางณปภัช พรมเวียงบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
75นางละมุล กำเนิดพรมบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
76นางอภิสรา วิเชียรศรีบ้านแคนสามัคคีเกษียณอายุ 
77นางตติยา ทองมาบ้านหนองจิกโคกสูงเกษียณอายุ 
78นางสง่า วงศ์เพชรชารัตจตุรพักตรพิมานเกษียณอายุ 
79นายศรัณยู ขวาป้องใต้จตุรพักตรพิมานเกษียณอายุ 
80นางจินดา เตยขาวจตุรพักตรพิมานเกษียณอายุ 
81นายสว่าง แก้วประสิทธิ์บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
82นายสุวรรณ แสงภาราบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
83นางปฏิมาภรณ์ ปะจะตังบ้านอุ่มจานเกษียณอายุ 
84นางสาวสำรวย พลอ่อนสาบ้านโคกกลางเกษียณอายุ 
85นายฤทธิรณ จุปะมะตังบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)เกษียณอายุ 
86นายวรรณชัย มาตย์วิเศษบ้านน้ำใสเที่ยมแข้เกษียณอายุ 
87นายอำนวย สารจันทร์บ้านน้ำใสเที่ยมแข้เกษียณอายุ 
88นางสาวพูลสุข นันตะเวชบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลเกษียณอายุ 
89นายวีระพล พิมพ์วงศ์รัฐทวิคามเกษียณอายุ 
90นายประหยัด ผดุงเวียงรัฐทวิคามเกษียณอายุ 
91นายเรืองศักดิ์ หงษ์ทะนีบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มเกษียณอายุ 
92นายสุวภัทร์ ทัพซ้ายบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มเกษียณอายุ 
93นางเพ็ญศรี คำภูเมืองบ้านงูเหลือมเกษียณอายุ 
94นางสมพิศ จันทร์ศรีบ้านงูเหลือมเกษียณอายุ 
95นางวิรชา วินทะไชย์พรหมยานุสรณ์เกษียณอายุ 
96นางพิกุล ปาโสบ้านโคกมอนเกษียณอายุ 
97นางทองใบ กองพิธีบ้านดงกลางเกษียณอายุ 
98นางนิตยา ศักดิ์คำดวงบ้านดงกลางเกษียณอายุ 
99นายสัมฤทธิ์ ทีโยบ้านดงกลางเกษียณอายุ 
100นายอำนวย สุวรรณ์รัฐประชาวิทยาคารเกษียณอายุ 
101นางรัตนา วรรณภูงาบ้านหัวนาคำเกษียณอายุ 
102นางจิราพร รัตนพลทีบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
103นายถาวร ปาชนะสหคามวิทยาคารเกษียณอายุ 
104นายสมศักดิ์ ฤทธิรณสหคามวิทยาคารเกษียณอายุ 
105นายสมทรง ก้านจักรบ้านดอนแคนเกษียณอายุ 
106นางรุจิกร โหรีราชสารสุธีอนุสรณ์เกษียณอายุ 
107นางอนุสยา ไชยชิตบ้านสวนมอญเกษียณอายุ 
108นายทองพูน ศรีกระทุ่มบ้านโนนสำราญเกษียณอายุ 
109นางอุไร บุตรสาธรรมบ้านดู่น้อยเกษียณอายุ 
110นายสุริยะ บุญสิลาป่าแดงหนองฮูโนนไทยเกษียณอายุ 
111นางกาญจนา สุนทะวงศ์ป่าแดงหนองฮูโนนไทยเกษียณอายุ 
112นางบังอร พลโยราชบ้านดงยางเกษียณอายุ 
113นายสิทธิพงษ์ แสนเสนาบ้านดงยางเกษียณอายุ 
114นายบุญจันทร์ พรหมบุตรบ้านดงยางเกษียณอายุ 
115นางสาวจันทร์งาม วงศ์นุกูลเมืองธวัชบุรีเกษียณอายุ 
116นางโสภา จัตุรัสเมืองธวัชบุรีเกษียณอายุ 
117นางพรพรรณ ศรีม่วงชุมชนบ้านยางกู่เกษียณอายุ 
118นางวรรณเพ็ญ สวัสดิ์เอื้อบ้านมะอึเกษียณอายุ 
119นางสุภีร์ คำหอมบ้านมะอึเกษียณอายุ 
120นางสมสง่า เวียงสิมาบ้านมะอึเกษียณอายุ 
121นายสมบัติ ปุรณะบ้านธวัชบุรีเกษียณอายุ 
122นางสุภาพ พุดมีบ้านขามเกษียณอายุ 
123นายผจญ โกมาลย์บ้านสองพี่น้องวิทยาคารเกษียณอายุ 
124นางบุญญาพร อินทรสมบัติไพศาลวิทยาคมเกษียณอายุ 
125นายนพดล หาหอมไพศาลวิทยาคมเกษียณอายุ 
126นางปิยวัณย์ ชินอ่อนไพศาลวิทยาคมเกษียณอายุ 
127นางโสภา ศรีนาคานาคำเจริญวิทย์เกษียณอายุ 
128นางนวลจันทร์ วิเศษบ้านคางฮุงเกษียณอายุ 
129นางอรุณศรี สุวรรณบ้านไก่ป่าเกษียณอายุ 
130นายชยกร พันธภิบาลบ้านดอนชัยเกษียณอายุ 
131นางกฤติมา พันธภิบาลบ้านดอนชัยเกษียณอายุ 
132นายทวี คิมหันตาเวฬุวันวิทยาเกษียณอายุ 
133นางประชงจิตร์ พนมพงศ์เวฬุวันวิทยาเกษียณอายุ 
134นายไพรัตน์ ศรีโซ้งบ้านราชธานีเกษียณอายุ 
135นางสุวรรณี พวงศรีบ้านอีหมุนเกษียณอายุ 
136นางกุลวดี สง่างามบ้านอีหมุนเกษียณอายุ 
137นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์บ้านหนองเบิดเกษียณอายุ 
138นางวัลลภา ศรีอนุกุลบ้านหนองเบิดเกษียณอายุ 
139นางวิไลวรรณ ทะกันจรบ้านหนองช้างเกษียณอายุ 
140นางศิริพร ไกยสวนบ้านหนองต่ายเกษียณอายุ 
141นางสำรวย บุญประชุมบ้านศรีสมเด็จเกษียณอายุ 
142นางสาววรรณี ศรีสุราชชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
143นางจันทิมา พานอนันต์ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
144นายวิระ สุขวันดีชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
145นางศิริกนก สุวรรณธาดาหนองคูโคกขุมดินเกษียณอายุ 
146นายสำเร็จ ไชยเสริมโพธิ์สัยสว่างวิทย์เกษียณอายุ 
147นายศุภชาติ บุตรมารศรีโพธิ์สัยสว่างวิทย์เกษียณอายุ 
148สิบเอกทรงพล ศรีภักดีบ้านโสกเชือกเกษียณอายุ 
149นางวราพร ปริโยบ้านโสกเชือกเกษียณอายุ 
150นางทองปาน สายวรบ้านโสกเชือกเกษียณอายุ 
151นางพวงแก้ว กองพอดบ้านโสกเชือกเกษียณอายุ 
152นายทวีศักดิ์ จันทะคัตทรายทองวิทยาเกษียณอายุ 
153นางวีณา ยิ่งยงทรายทองวิทยาเกษียณอายุ 
154นายสมดี ภูมิเย็นโนนสีดาวิทยาเกษียณอายุ 
155นายธงชัย พันตาโนนสีดาวิทยาเกษียณอายุ 
156นายพงษ์สุวรรณ ผาลิกาบ้านแคนเกษียณอายุ 
157นางอุไร วุฒิสารบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
158นางพัชรี น้อมระวีบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
159นางกิ่งแก้ว บุปผสอนบ้านหนองเข็งเกษียณอายุ 
160นางเพ็ญศรี เกตุแสนวงศ์วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)เกษียณอายุ 
161นางวรัชยา สมประเสริฐศรีบ้านป่านหนองอ้อเกษียณอายุ 
162นางทองหลาง จันทร์นีบ้านป่านหนองอ้อเกษียณอายุ 
163นางกมลรัตน์ อินจำปาดินดำบัวรองวิทยาเกษียณอายุ 
164นางพันณี นรทีทานบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
165นางทองนัด แก้วปัญญาดงยางสะแบงเกษียณอายุ 
166นางสมจิตร เวียงสมุทร์บ้านพยอมเกษียณอายุ 
167นางบานชื่น โคตรุฉินดอนแคนดอนหวายสามัคคีเกษียณอายุ 
168นางสาวสมประสงค์ แสนสวาทดอนแคนดอนหวายสามัคคีเกษียณอายุ 
169นางเพียร แฝงภูงาหัวนางามวิทยาเกษียณอายุ 
170นายธงชัย สิทธิปัญญาพันธ์บ้านเหล่ากล้วยเกษียณอายุ 
171นางสำลี ประสารบ้านเหล่ากล้วยเกษียณอายุ 
172นายจำเนียร โคตรมุงคุณโนนเชียงบังหาดหนองแคเกษียณอายุ 
173นางอนรรฆอร ดีสงครามบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)เกษียณอายุ 
174นายเขียน พลประถมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
175นางหนูทิพย์ บุตรคำโชติคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษาเกษียณอายุ 
176นางเจียรพรรณ พละรังสีบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าเกษียณอายุ 
177นายสุรชัย ภูมิผักแว่นบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าเกษียณอายุ 
178นายบุญทวี อนันทวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
179นางราตรี พลเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
180นางสุกัลยา ฤทธิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
181นางพลอย วิสุงเรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
182นายนเรศร์ สังฆะพิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
183นางประพิส พันธะไชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
184นางระวิวรรณ สหัสนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
185นายสุเมธ ชมภูวิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
186นายสุนทร(ผอ.รร.) ดวงวงษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
187นางนิภาพรรณ จันทะชำนิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
188นายวิบูลย์ ปัดโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
189นางกรรณิกา ทวีนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
190นางพรพรรณ โสภาพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
191นายวิจิตร ทวีนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
192นางวราณี ขุราษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
193นายเชียรทวี ขุราษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
194นางศุภลักษณ์ อรรคคำบ้านจานเกษียณอายุ 
195นางมยุรี แก้วตาบ้านหวายน้อยเกษียณอายุ 
196นายศักดิ์ชัย สุวภาพท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาเกษียณอายุ 
197นางนวลจันทร์ ชะยุมาตร์บ้านขว้างท่าสะแบงเกษียณอายุ 
198นายอุทัย วงศ์ชัยบ้านเทอดไทยเกษียณอายุ 
199นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้าบ้านซองแมวเกษียณอายุ 
200นายประวิทย์ ปาณีนิจบ้านซองแมวเกษียณอายุ 
201นายเด่นศักดิ์ อิงอาจบ้านหนองสาหร่ายเกษียณอายุ 
202นางเบญจพร สุทธิประภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
203นายไพบูลย์ อินทร์งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
204นายทศพล ศีรษะภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ 
205นางกัญจนพร ประมูปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เกษียณอายุ