ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอัมพร ภาระพันธ์บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2นายบุญถิ่น มหาสาโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3นายสมควร ทุมสิทธิ์บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
4นายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์บ้านมะยางโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
5นายปรเมนทร์ คืนดีบ้านอุ่มเม้าโรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม.27
6นายคงคา วงศ์อามาตย์บ้านดงกลางโรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด 2
7นายบรรพต หงษานาวาบ้านกล้วยวิทยาโรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.ร้อยเอ็ด 2
8นายศุภฤกษ์ ศรีสุพรรณบ้านค้อโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด 2
9นางนัยนา เวียงนนท์เมืองร้อยเอ็ดลาออกจากราชการ 
10นางธนภัคร สารทนงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ลาออกจากราชการ 
11นายวิฑูรย์ ชินภักดีบ้านค้อกุดจอกโรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป.ร้อยเอ็ด 2