ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางไพรวัลย์ สิงห์คำบ้านสวนจิกลาออกจากราชการ 
2นายอัครฤทธิ์ ถ่อนสันเทียะบ้านดงยางโคกพิลาโรงเรียนบ้านอี่เม้ง สพป.ร้อยเอ็ด 2
3บ้านหนองจิกโคกสูงโรงเรียนบ้านเหม้า สพป.ร้อยเอ็ด 2