ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ลาออกจากราชการ 
2นางรจิต ทิพจักร์เมืองร้อยเอ็ดลาออกจากราชการ 
3นางสาวดารุณี โคโตสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1สพป.ยโสธร เขต1 สพป.ยโสธร เขต 1
4นางสาวศิริมา ทองก้านเหลืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2